Počet absolventů


Absolvent vysoké školy je definován jako ten, kdo úspěšně absolvoval školu nejdéle dva roky před datem zjišťování. Datum ukončení studia odpovídá dni úspěšného vykonání poslední státní zkoušky. Počty absolventů vysokých škol se vztahují datu, kdy je údaj zjišťován (například září 2020). Důležitý je také výběr období, který určuje, v jakém období před datem zjišťování student školu absolvoval.

Zdroj dat: Sdružené informace matrik studentů, MŠMT (zkráceně SIMS)

Počet absolventů studujících na VŠ


Počet absolventů, kteří ve zvoleném období absolvovali vysokou školu a poté zahájili další studium na vysoké škole a byli v něm ke zvolenému měsíci a roku stále ještě zapsáni.

Zdroj dat: SIMS

Počet nezaměstnaných absolventů VŠ


Nezaměstnaným absolventem VŠ je na úřadu práce registrovaný uchazeč o zaměstnání, který absolvoval vysokou školu nejdéle před dvěma roky. Údaje se tedy týkají tzv. registrované zaměstnanosti/nezaměstnanosti. Údaje o nezaměstnaných absolventech sbírají jednotlivé úřady práce v ČR a zpracovávají se v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí pravidelně dvakrát ročně, vždy k 30. dubnu a k 30. září. Počet nezaměstnaných absolventů VŠ je tedy počet těch, kteří ve zvoleném období absolvovali vysokou školu a ke zvolenému měsíci a roku byli nezaměstnaní.

Za roky 2012 a 2013 chybí údaje o počtech nezaměstnaných absolventů jednotlivých fakult. Důvodem je, že MPSV v té době přešlo na nový systém shromažďování a spravování dat o nezaměstnaných, který přesný výpočet těchto údajů neumožňoval. Od roku 2014 se MPSV vrátilo na staronový systém.

Zdroj dat: MPSV

Míra zaměstnanosti/nezaměstnanosti absolventů VŠ


Vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných absolventů ku rozdílu mezi celkovým počtem absolventů a počtem absolventů dále studujících na VŠ. Opět chybí údaje za jednotlivé fakulty v letech 2012 a 2013.

Zdroj dat: SIMS, MPSV, vlastní výpočty

Standardizovaná míra zaměstnanosti/nezaměstnanosti absolventů VŠ


Standardizovaná míra zaměstnanosti/nezaměstnanosti je míra zaměstnanosti/nezaměstnanosti očištěná od vlivu různé míry zaměstnanosti/nezaměstnanosti regionálních trhů práce. Nehraje u ní roli, ve kterých regionech si absolventi příslušné školy či fakulty hledají práci.

Počítá se tak, že na základě měsíčních údajů o obecné míře zaměstnanosti/nezaměstnanosti (od roku 2005 podílu nezaměstnaných osob) je zkonstruován tzv. koeficient náročnosti okresních trhů práce (podíl okresní a republikové míry zaměstnanosti/nezaměstnanosti) ke všem dubnovým i zářijovým termínům zjišťování. Váha každého nezaměstnaného absolventa je posléze upravena vynásobením převrácenou hodnotou koeficientu náročnosti podle toho, v jakém okresu byl absolvent hlášen jako nezaměstnaný (nezaměstnaní se hlásí podle místa trvalého bydliště). Opět chybí údaje za jednotlivé fakulty v letech 2012 a 2013.

Zdroj dat: SIMS, MPSV, vlastní výpočty